Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/56/19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/48/2019 RADY GMINY W ŁUBNIANACH z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1870 z dnia 29 maja 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 5 otrzymuje brzmienie:
Z dniem 1 lipca 2019 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Łubniany Nr X/68/15 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 17-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2158

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2019
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  24-06-2019 12:56
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  25-06-2019 13:44
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 346
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl