Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/47/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1835 z późn. zm.), w części stanowiącej 30% kwoty opłaty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Łubnianach

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20-05-2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1851

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2019
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  03-06-2019 14:40
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  05-06-2019 08:12
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 187
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl