Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany

ZP.271.11.2011                                                                                                                    Łubniany, dnia 02.12.2011r.  

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, 
www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,
                                                    
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany”
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 408822-2011 z dnia 02.12.2011r.
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.)/
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa opału w ilości szacunkowej:
-   węgiel kamienny - orzech gatunek I - max. 400 ton, - wartość opałowa min. - 28.000 kJ/kg,
-
koks opałowy - orzech gatunek I - max. 70 ton, - wartość opałowa min. - 28.000 kJ/kg,
- koks opałowy - gruby gatunek I - max. 80 ton, - wartość opałowa min. - 28.000 kJ/kg,
-
 miał węglowy – max. 120 ton, - wartość opałowa min. - 21.000 kJ/kg.
 Dostawy sukcesywnie w czasie trwania umowy - w ilości zależnej od potrzeb.
 
Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. /Dz. U. z 2009r., Nr. 224, poz. 1795/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
CPV:  10.32.10.00-9 Koks,
           10.12.10.00-7 Węgiel kamienny,
           10.00.00.00-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, obiekty wg. wykazu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany: od podpisania umowy do 31 grudnia 2013r. 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2011r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2011r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1.    Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym:  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym:  Joachim Świerc, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                   e-mail: zamowienia@lubniany.pl
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określone przez Zamawiającego następująco:
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia oraz wykazanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:

Nr

Sposób oceny

Warunek

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6.

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponują specjalistycznymi wozami do przewozu opału - min. jeden samochód dostawczy o ładowności max. do 5 ton.

7.

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: 1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację,  b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, d) Z uwagi na niestabilność cen w kopalniach dopuszcza się w czasie trwania umowy zmiany cen opału, w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę znaczącego wzrostu cen jednostkowych - powyżej 15 % w stosunku do cen zakupu obowiązujących aktualnie. Wzrost cen opału z powyższego tytułu zostanie ustalony w drodze negocjacji przez strony i wprowadzony aneksem do umowy, e) Strony dopuszczają możliwość zmiany przedmiotu umowy w ten sposób, że Zamawiający zrezygnuje z zamówienia części opału z przyczyn obiektywnych, a więc w szczególności w razie braku konieczności stosowania części opału z uwagi na warunki pogodowe lub zmianę formy ogrzewania obiektów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosunkowemu pomniejszeniu i nie będą Wykonawcy przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze, f) dopuszcza się możliwość zmiany załączników do umowy – zmiana obiektów, usunięcie lub dodanie nowych obiektów, zmiana osób uprawnionych do potwierdzania dostawy, a także ich danych kontaktowych.
5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem, któreś z niżej wymienionych okoliczności:  a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana obowiązujących przepisów, c) siła wyższa (w tym znaczny wzrost cen opału w kopalniach). 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracownika w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
 
                                                                                                       Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                        Krystian Baldy
 

 


nowa podstrona, dodana 2011-12-02

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2011-12-02

 

Metryczka
  • opublikowano:
    02-12-2011 11:29
    przez: Joanna Święch
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl