Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólna klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA – URZĄD GMINY ŁUBNIANY

 

Szanowni Klienci Urzędu Gminy Łubniany,

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

Urząd Gminy realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców gminy  przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel., 77 42 70 533 e-mail: ug@lubniany.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Łubniany jest Pani Katarzyna Knap. Dane kontaktowe: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, e-mail: iod@lubniany.pl, tel. 77 42 70 534. W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy Urząd Gminy posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
 • Państwa zgoda lub,
 • niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub;
 • wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na Urząd Gminy lub;
 • niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub;
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez Urząd Gminy w interesie publicznym lub w ramach   sprawowania władzy publicznej.

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia Urząd Gminy od obowiązku informacyjnego).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 3. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
 5. W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego Urzędu oraz wykonywania  zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub  w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo  to przysługuje wówczas gdy Urząd Gminy  przetwarza Pani/Pana dane
 • w związku z realizacją zadania publicznego);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w Urzędzie Gminy w Łubnianach osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.

 1. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Gminy  danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 2. Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.
Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2019
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  18-03-2019 14:40
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  19-03-2019 12:51
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 410
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×