Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w m. Jełowa (II przetarg)

 

Łubniany, dnia 2011.07.29
 
ZP.271.9.2011
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Remont pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w m. Jełowa”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 598;   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 13.07.2011r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 28.07.2011r.
6.      Liczba złożonych ofert: 3
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                                                                  Usługi Ogólnobudowlane
Przeździk Czesława
                                    46-112 Biestrzykowice ul. Główna 14c/3
9.      Wartość zamówienia:  
Netto: 113.243,56 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i 56/100)
VAT 23% - 26.046,02 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych i 02/100)
Brutto: 139.289,58zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i 58/100).

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
 
10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Remontowo-Budowlane Lucjan Rohde, 42-284 Herby, Olszyna ul. Jałowcowa 24, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 412,80 pkt.,
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórczo Usługowe „REM-BUD” Krzysztof Stręg, 45-090 Popielów, Rybna ul. Odrzańska 48A, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 492,35 pkt.,
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Ogólnobudowlane Czesława Przeździk, 46-112 Świerczów, Biestrzykowice ul. Główna 14c/3, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
14. Zawarcie umowy
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     KRYSTIAN BALDY
 


nowa podstrona, dodana 2011-07-29

 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2011-07-29
Metryczka
  • opublikowano:
    29-07-2011 10:26
    przez: Joanna Święch
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl