Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/17/19

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994), art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Łubniany dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Łubniany: 1) żłobki – w wysokości 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku, w tym również na dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany 2) kluby dziecięce – w wysokości 250,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, w tym również na dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od 1 marca 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    UCHWAŁA Nr IV/17/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=460

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2019
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  05-02-2019 09:05
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  07-02-2019 12:02
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 252
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×