Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIII/298/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 994) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 25.802,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 235.183,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 260.985,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 3. W Uchwale Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. - Tabela nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych - sołectw na 2018 r. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 39.247.659,38 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 35.188.747,44 zł,
b) dochody majątkowe: 4.058.911,94 zł;

2) Przychody ogółem: 8.858.143,79 zł;
3) Wydatki ogółem: 44.953.987,17 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 34.087.591,10 zł,
b) wydatki majątkowe: 10.866.396,07 zł;

4) Rozchody ogółem: 3.151.816,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLIII/298/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-10-2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2018
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  02-11-2018 09:11
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  02-11-2018 09:11
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 252
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×