Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - program współpracy na 2019 rok

Łubniany, dnia 17 października 2018 r.

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, sporządzony w dniu 17 października 2018 r.

 

Projekt uchwały „w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w sposób określony w Uchwale Nr XXXVI/194/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje odbywały się w terminie od 09.10.2018 r.  do 16.10.2018 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany mogły zgłaszać pisemnie opinie lub uwagi do ww. projektu na adres Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub pocztą elektroniczną na adres bądź bezpośredno w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro lok 18 – sekretariat Urzędu. W celu uzyskania opinii i uwag od organizacji i w/w podmiotów projekt Programu zamieszczono na stronie internetowej gminy www.lubniany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany – www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. W terminie oznaczonym na konsultacje nie wpłynęła żadna opinia czy uwaga do przedłożonego projektu Programu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 17 października 2018 r.

Wójt Gminy Łubniany

/-/ Krystian Baldy

PDF  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych - skan dokumentu

Metryczka
 • wytworzono:
  17-10-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  17-10-2018 12:45
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  17-10-2018 12:50
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 378
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl