Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy Łubniany - 25.06.2018 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Łubniany.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  w Masowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach.
Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2018
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  11-06-2018 10:24
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  11-06-2018 13:27
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 54
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×