Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogólna klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA – URZĄD GMINY ŁUBNIANY

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany jest Wójt Gminy Łubniany. Dane kontaktowe: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 42 70 533;
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Łubniany jest Pan Artur Kansy-Budzicz. Dane kontaktowe: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, e-mail: iod(at)lubniany.pl, tel. 77 42 70 582;
 3. dane osobowe w Urzędzie Gminy Łubniany przetwarza się w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. w celu zapewnienia realizacji zadań własnych i zleconych gminy oraz zagwarantowania realizacji obowiązków i uprawnień jej mieszkańcom/innym osobom mającym interesy prawne na terenie Gminy Łubniany;
 4. odbiorcą danych osobowych są osoby fizyczne, prawne oraz instytucje (m.in. organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, policja, straż graniczna, prokuratura, oraz sądy i instytucje jednostek samorządu terytorialnego), uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego do otrzymania i/lub przetwarzania danych;
 5. dane osobowe w Urzędzie Gminy Łubniany mogą być na podstawie przepisów szczegółowych przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej - istnieje możliwość otrzymania przez osobę uprawnioną kopii tych danych osobowych;
 6. dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany prawem, w zależności od rodzaju i kategorii danych;
 7. osoby do tego uprawnione posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, tylko w przypadku jeśli przepisy prawa wyraźnie na to wskazują (zgodnie z Rozdz. III RODO);
 8. osoby do tego uprawnione posiadają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO - w trakcie przetwarzania danych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będzie prowadzone profilowanie – nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 9. istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej: GIODO);
 10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego lub umów - konsekwencją niepodania danych osobowych/niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości załatwienia spraw, dla których właściwy jest Urząd Gminy Łubniany.
Metryczka
 • wytworzono:
  25-05-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  25-05-2018 09:09
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  17-12-2018 09:19
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1052
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×