Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/259/18

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.157 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Łubniany dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Łubniany: 1) żłobki – w wysokości 350,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku, w tym również na dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany;
2) kluby dziecięce – w wysokości 250,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, w tym również na dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany.

2. Dotacja może być wykorzystana na sfinansowanie zadań żłobka lub klubu dziecięcego określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2. O dotację celową mogą ubiegać się podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Łubniany. § 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację na dany rok budżetowy składają do Wójta Gminy Łubniany, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający: 1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) nazwę i siedzibę prowadzonego żłobka lub klubu dziecięcego;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
4) planowaną liczbę dzieci, które będą objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja;
6) zobowiązanie podmiotu składającego wniosek do informowania organu dotującego o zmianach danych, o których mowa w pkt 1-5 powyżej.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, podmiot występujący o dotację po raz pierwszy powinien dołączyć:
1) statut żłobka lub klubu dziecięcego;
2) regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego;
3) wykaz zatrudnionych osób wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
4) oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy o wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka pobieranych od rodziców / opiekunów prawnych;
5) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o dotację do informowania organu dotującego o zmianach w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z góry, w transzach miesięcznych do ostatniego dnia danego miesiąca na podstawie składanego co miesiąc wniosku, zawierającego informację o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. 2. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy należy złożyć w terminie do 10 -go dnia miesiąca według stanu ilości dzieci na pierwszy dzień danego miesiąca.
3. Wypłata transzy dotacji zostanie wstrzymana w danym miesiącu w przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy w terminie określonym w ust.2.
4. Wzór wniosku o wypłatę transzy dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa rozliczenie wykorzystanej dotacji w następujących terminach: 1) od 1 stycznia do 30 czerwca roku budżetowego - do dnia 20 lipca danego roku;
2) od 1 stycznia do 31 grudnia roku budżetowego – do dnia 20 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubiany. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-03-2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany

PDFZalacznik1 XXXVI/259/18.pdf

PDFZalacznik2 XXXVI/259/18.pdf

PDFZalacznik3 XXXVI/259/18.pdf
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1024

Metryczka
 • wytworzono:
  26-03-2018
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  30-03-2018 11:47
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  09-04-2018 12:20
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 369
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×