Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/226/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubniany", stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XV/105/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-11-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2959

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  01-12-2017 12:49
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  04-12-2017 16:25
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1552
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×