Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/222/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j Dz. U. z 2017 poz. 1875), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XXI/133/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa, Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

Rozdział 1.Zakres i przedmiot obowiązywania uchwały
§ 1. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. (ogł. Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 342 ) - w granicach określonych na rysunku planu zwana w dalszej części uchwały zmianą w planie. 2. Stwierdza się, że wprowadzona zmiana w planie nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany przyjętego Uchwałą Nr XLII/294/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2014 roku.
3. Celem wprowadzenia zmiany w planie jest:
1) przywrócenie pierwotnego przeznaczenia terenu pod zabudowę pominiętego omyłkowo na zasadniczym rysunku planu, o którym mowa w §1.1.

4. Integralną częścią zmiany w planie stanowiącej treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek zmiany planu sporządzony na fragmencie rysunku planu z oznaczeniem terenu objętego zmianą o którym mowa w §1.1., stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian w planie - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany w obowiązującym planie jest: 1) teren oznaczony symbolem R w rejonie ul. Miłej (obecnie działka nr 793/16) w granicach jak oznaczono na załączniku nr 1 niniejszej uchwały;
2) dla terenu o którym mowa w pkt 1.1 przywraca się pierwotne przeznaczenie nadane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/96/84 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 1984 r. z wprowadzonymi zmianami (Dz. U. z 1995 r. Nr 9, poz.43) a pominięte omyłkowo na rysunku planu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa uchwalonego uchwałą Nr XII/86/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 stycznia 2012 r. (opubl. Dz. U. Woj. Op. 2012 r., poz. 342) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
3) teren objęty zmianą w planie włącza się do terenu oznaczonego w planie symbolem 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 4) dla terenu objętego zmianą w planie obowiązują ustalenia w zakresie przeznaczenia podstawowego, dopuszczalnego, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego określone w § 32. pkt 1, 2, 3, 4, obowiązującego planu zasadniczego.
§ 3. 1. Dla terenu wprowadzanej zmiany w planie obowiązują pozostałe następujące ustalenia planu zasadniczego: 1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte w rozdz. 4 § 10-12;
2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte w rozdz. 5 § 13-16;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte w rozdz. 6 § 17-18;
4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych zawarte w rozdz. 7 §19 - 20;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte w rozdz. 8 § 21;
6) zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości zawarte w rozdz. 9 § 22;
7) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zawarte w rozdz. 10 § 23;
8) tereny komunikacji zawarte w rozdz. 11 § 24-29;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zawarte w rozdz. 12 §30.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami planu i wprowadzonej zmiany obowiązują aktualne przepisy odrębne.
Rozdział 2.Przepisy końcowe
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej Gminy Łubniany. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-11-2017 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

PDFZalacznik1_XXXII_222_17.pdfhttp://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3230

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  01-12-2017 12:08
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  18-12-2017 08:47
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 473
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×