Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

Łubniany, 28 lipca 2017 roku

OŚ.602.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 28 lipca 2017 roku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Łubniany

podaje po publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024„ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją niniejszej sprawy (o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) w tym z projektami ww. dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany - pokój nr 1 - w godzinach pracy Urzędu.

Projekty ww. dokumentów zostały udostępnione również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubniany.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres
 • ustnie do protokołu w siedzibie , pokój nr 1,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 1. w prasie – Nowa Trybuna Opolska,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany,
 3. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Biadacz, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Kępa, Jełowa, Kobylno, Kolanowice, Luboszyce, Masów, Łubniany,
 4. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubniany (www.bip.lubniany.pl)
  w zakładce obwieszczenia.

PDF  Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”
PDF  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁUBNIANY NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2024
PDF  Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2017 roku
DOCX  Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2017 roku
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2017
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  28-07-2017 11:22
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  28-07-2017 11:33
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 394
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×