Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/181/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
1) Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 87.943,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 50.992,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 16.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4) Zmniejsza sie dochody budżetowe majątkowe o kwotę 19.898,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W budzecie gminy dokonuje sie następujących zmian po stronie przychodów: 1) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 58.897,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 38.800,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 216.530,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
3) Zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 162.880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. W Uchwale Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. następujące tabele i załączniki otrzymują brzmienie: Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały ”;
Tabela nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2017 r. – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały ”;

§ 5. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 32.930.642,43 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 32.608.172,43 zł,

b) dochody majątkowe: 322.470,00 zł;


2) Przychody ogółem: 3.646.152,94 zł;
3) Wydatki ogółem: 35.609.169,37 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 29.910.786,27 zł,
b) wydatki majątkowe: 5.698.383,10 zł;

4) Rozchody ogółem: 967.626,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1145

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  31-03-2017 08:49
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-07-2017 12:09
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 222
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×