Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/179/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=986

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  31-03-2017 08:42
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-07-2017 12:12
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 225
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×