Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Pisemna interpretacja w sprawie stosowania przepisów podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości

Zapytanie w sprawie stosowania przepisów podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

 

Stan faktyczny: Spółka z o.o. wykonuje działalność deweloperską zajmująca się budową domów mieszkalnych.Do celów prowadzonej działalności nabywa od osób fizycznych grunty rolne,które w momencie otrzymania zgody na zabudowę automatycznie są odrealniane i stają się działkami budowlanymi.Na działkach tych są budowane domy mieszkalne, które następnie sprzedaje osobom fizycznym.

Pytanie: Jaki w.wymieniona spółka winna płacić podatek: rolny,czy od nieruchomości.Czy okres posiadania winna podzielić na okres od dnia nabycia do dnia otrzymania zgody na zabudowę i w tym okresie płacić podatek rolny, a w okresie od dnia otrzymania zgody na zabudowę do dnia

sprzedaży domu na rzecz osoby fizycznej wraz z działką podatek od nieruchomości.Czy winna płacić podatek od nieruchomości niezależnie od tego jaki charakter posiada działka (rolna czy budowlana).

 

Stanowisko podatnika: Sam fakt posiadania działki rolnej przez spółkę pod warunkiem,że budowane na niej obiekty są domami mieszkalnymi obliguje nas do zapłaty podatku rolnego przez cały okres jej posiadania bez względu na to,że w momencie otrzymania zgody na zabudowę jest ona odrealniana.Jednakże jeżeli na w/w działce będą budowane obiekty służące do szeroko rozumianej działalności gospodarczej tj.hale,magazyny,obiekty biurowe,fakt posiadania takiej działki obliguje nas do zapłaty podatku rolnego do momentu otrzymania zgody na zabudowę,a po tym dniu do zapłaty podatku od nieruchomości.                      

 

 

 

 

                                                                  Łubniany,dnia 2007-12-10

 

Nr Fn. O/3111 -  /07

 

 

 

                                                  

                                                                   xxxxxxxxxxx

                                                                   spółka z o.o.

                                                       45-075 Opole ul.xxxxxxxxx

 

 

                                         PISEMNA INERPRETACJA PRZEPISÓW

                                                    PRAWA PODATKOWEGO

 

            Działając na podstawie art.14j § 1 i § 3,w związku z art.14c i art.14 k,ustawy z dnia 29 sierpnia 2007r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:Dz.U.z 2007r.Nr 8,poz.60 ze zm.),

 

                                                             p o s t a n a w i a m:

 

- uznać,iż grunty znajdujące się w jej posiadaniu będą przedmiotem opodatkowania bez względu na otrzymanie zgody na zabudowę :

 1.podatkiem rolnym,w przypadku sklasyfikowania ich w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,z wyjątkiem gruntów  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza ,

 2.podatkiem od nieruchomości,o ile nie spełniają warunków określonych w pkt.1 niniejszego postanowienia.

 

Uzasadnienie.

xxxxxxxxxxxxxxxxx Sp.z o.o. we wniosku z dnia 10 października 2007r. zwrócił się w trybie art.14j wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, z prośbą o udzielenie pisemnej informacji,czy posiadane przez nich grunty,stanowiące użytki rolne, będą przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym,czy podatkiem od nieruchomości

i czy na rodzaj podatku ma wpływ otrzymanie zgody na zabudowę.

Wnioskodawca wyczerpująco przedstawił stan faktyczny,własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu prawnego,złożył oświadczenie,iż nie jest prowadzone wobec spółki żadne postępowanie kontrolne,wyjaśniające oraz żadne postępowanie przed sądem administracyjnym oraz uiścił opłatę w wysokości 75 zł.

 

            Po rozpatrzeniu wniosku zważyłem co następuje:

zgodnie z zapisem art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r.Nr 136,poz.969 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków  jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych,z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej innej niż działalność rolnicza,te bowiem podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, do czasu pozbawienia ich  przez Starostwo Powiatowe w Opolu, statusu użytku rolnego,w związku z posadowieniem  na nich budynku mieszkalnego.W przypadku posadowienia

na użytkach rolnych obiektów budowlanych tj.hal,magazynów i obiektów biurowych – grunty stanowiące użytki rolne będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym grunty te zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – z zastosowaniem najwyższych stawek.

 

            W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIA:

            Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy,jak również w przypadku  nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

            Niniejsza interpretacja,po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji,zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Na niniejszą interpretację wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu,w terminie 30 dni po upływie terminu określonego poniżej,za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany.

            Skargę,o której mowa wyżej,można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Wójta Gminy Łubniany – w terminie 14 dni od dnia,w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o wydaniu niniejszej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa.  

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2007
  przez: Michał Moszner
 • opublikowano:
  10-12-2007 11:30
  przez: Joanna Święch
 • zmodyfikowano:
  02-06-2017 13:39
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 7017
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×