Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany”

 Łubniany, dnia 2014.07.30

ZP.271.5.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104


 

 1. Nazwa zadania: „Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany”.
 2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Joanna Kurek tel. 77 42 11 958.
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 15.07.2014r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 24.07.2014r.
 6. Liczba złożonych ofert: 1
 7. Liczba ofert odrzuconych: 0
 8. Wybór oferty:                    MP INVESTA s.c.

                                          Michał Komorowski, Przemysław Chwaliński

                                          ul. Kościuszki 3

                                          45-063 Opole

  9.   Wartość zamówienia:  

Netto: 183.518,52 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych i 52/100)

VAT 8% - 14.681,48 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 48/100)

Brutto: 198.200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych  i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny oferta uzyskała najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 10.   Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – MP INVESTA s.c. Michał Komorowski, Przemysław Chwaliński, 45-063 Opole ul. Kościuszki 3, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                                            KRYSTIAN BALDY                                                                                                                                                                    

PDFPismo ZP.271.5.B.2014 - Informacja o wyniku postępowania.pdf

 

         

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2014
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  30-07-2014 08:55
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 2541
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl