Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Remont ulic Piaskowej i Kamiennej w miejscowości Kolanowice"

Łubniany, dnia 2013.10.16

ZP.271.14.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

 1. Nazwa zadania: „Remont ulic Piaskowej i Kamiennej w miejscowości Kolanowice”. 
 2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591; Joachim Świerc  tel. 77 4270 593. 
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 23.09.2013r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 09.10.2013r.
 6. Liczba złożonych ofert: 2
 7. Liczba ofert odrzuconych: 0
 8. Wybór oferty: Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik

                           45-720 Opole ul. Koszyka 13/2

 1. Wartość zamówienia:

Netto: 169.675,44 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 44/100)

VAT 23% - 39.025,35 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i 35/100)

Brutto: 208.700,79 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy siedemset złotych i 79/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

 1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik z/s. 45-720 Opole ul. Koszyka 13/2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.;

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c. z/s. 46-080 Chróścice ul. Bolesława Kośnego 2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 476,40 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

 

PDFPismo ZP.271.14.B.2013 - Informacja o wyniku postępowania.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2013
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  16-10-2013 11:09
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 4658
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl